:
30
. /. 150 28
VH VARIANT L,
90 60 135
- /. 300 / . . 50 10
. / . - 100 . 50 1
2 / 1 , 500
SOWASH Hydro-Jet SoWash
. /. 200 . 1
20


, ,
, , : (c) , , 067-9566747